நான் வளர்த்த பூவே

நான் வளர்த்த பூவே

உன்னை பறித்து
வெளியனுப்ப போறேன்

நீ வாடும் முன்னே
பிறர் அழகைக் கூட்டு

தெய்வங்களை
அலங்கரித்து போற்று

பிறர் மனம் மகிழ
உன் மணத்தை வீசு

இறந்தவர் உடலை போர்த்தி
மரியாதை செலுத்து

நீ வாடிய பிறகு
மண்ணோடு கலந்து
பிறப்பூக்கள் பூக்க உரமாகி அவைகளை உயர்த்தி விடு

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s