பாதை

உனக்கென்று ஒரு பாதையை வகுத்துக்கொள்

அதன் இருபுறமும் செழிப்பாய் வைத்துக்கொள்

பயணம் அதை உன் இலக்கை
நோக்கி நகர்த்திக் கொள்

பயணம் முடிந்தபின்
பிறர் மகிழ உன் பாதையை விட்டுச்செல்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s