விடை வேண்டுமா ?

Photo : Unknown Photographer

எங்கே வா ? எவ்வழியா ?
பயணித்த பாதையா?
போய் சேர்ந்த இடமா?

இக்கேள்விகளுக்கு
விடை கண்டேன்
இச் சோலையில்
நான் நடந்தபோது
இதை மெதுவாக கடந்தபோது

விடை வேண்டுமா ?
இச்சோலையில்
ந     ட      ந்     து
பாருங்கள்…………..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s