வெள்ளமாய் சென்றது

Photo credit – Great Unknown Photographer

இலை படித்துத் தலை காத்து
மழை பார்த்து
அவள் கைகொடுக்க
மழைத்துளிகள் அனைத்தும்
அந்தக் கைநோக்கி வந்தது
அவள் கைத்தொட்ட பின்
பூமியில் வெள்ளமாய் சென்றது

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s