மின் கம்பம்

உறுதியாக நீ நிற்க
உன்னாலே பல செடி கொடிகள்
அது உயர்ந்து
உன்னை தாண்டி அது வளர்ந்து
நிற்கிறது
நீயும் ஒரு உண்மை தலைவனே

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s