கை மேல் கை

கை மேல் கை வைத்து
உறுதிமொழி எடுத்தாலும்

ஒருவர் மேல் ஒருவர்
நம்பிக்கை வைத்தால்தான்
இறுதி இலக்கை அடையலாம்
யார் அதை தடுத்தாலும்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s