தலை கனம்

Photo : The Great Unknown

அன்பைச் சுமந்து
அதன் கால் பட்டால்
தலையில் எப்படி கனம் இருக்கும் ?
பிறர் மனதைக் குளிரவைக்கும் உண்மை சிரிப்பு  அதுவல்லவா
முகத்தில் இருக்கும்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s