உணர்ந்ததோ ? புரிந்ததோ ?

சுற்றி பச்சிலைகள் இருந்தாலும்
இச்சை கொள்ளாமல் இருக்கும் ஆடு

அது அதன் நிலை உணர்ந்ததோ?
நாளை தான் மற்றொருவர்
இலையில் என்று புரிந்ததோ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s