அழகுக் குறிப்பு

படம் கிருஷ்ணன் சௌந்தரராஜன்

அழகுக் குறிப்பு

வெண்மை ஏற்றத் தேவையில்லை
உண்மையாகச் சிரித்துவிட்டால்

பி.கு

ரகசியத்தைச் சொல்லிவிட்டேன்
இனி பியூட்டி பார்லர்களின்
நிலை என்னவாகும் ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s