வருமா? தருமா ?

பூமி எங்கும் பச்சை
இச்சை கொண்டு மேகம்
வானை விட்டுக் கீழே
பூமி நோக்கி நகர்ந்திட

இனி மழை மேலிருந்து வருமா ?
இல்லை கீழிருந்து வானுக்குத் தருமா ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s