அழகுக்குக் கண் பட்டது

Photo : Unknown Photographer

அவள் கனவில் பல பட்டாம்பூச்சிகள்

ஒன்று மட்டும் பறந்து 

வெளியே வந்து 

அவள் அழகைக் காண

அவள் கண் இமையில் அமர
அதன் கால் பட்டது

அவள் அழகுக்குக் கண் பட்டது

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s