நல்லெண்ணம் – நற்செயல்

அவள் எண்ணம் நல்லெண்ணம்
அவள் செயலும் நற்செயலே

அதனாலே மேல் பறக்கும்
பறவை அதுகீழ் வந்து
அவளருகே பயமின்றி
அது நின்று
அவள் கொடுப்பதை அது உண்டு
அவள் அன்பை அது வென்று
அது பறக்காமல் நடந்ததடி
பலர் வியந்து பார்க்கும் படி
அவள் உடனே இருந்த தடி

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s