நல்ல எண்ணங்கள் பரவட்டும்

மலர்கள் இங்கே
பல வண்ணத்தில்
பார்த்ததும் மூழ்கியது
என் மனது
நல்ல எண்ணத்தில்

எங்கும் வண்ண மலர்கள் மலரட்டும்
அதைப் பலர் பார்த்து நல்ல எண்ணங்கள் பரவட்டும்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s