உன் கண் விழிகள்

உன் கண் விழிகள்
அது இரண்டும்
ஏன் ஒரு ஓரம் ?

புரிகிறது
உன் அவன் இல்லை
வெகுதூரம்

உன் சிரிப்பு
அது மிகச் சிறப்பு
ஒரு சக்தி
அதில் இருக்கு

காந்தமாய் அது இருக்க
அவனை அது பிடித்திழுக்க
உன்னருகே வந்திடுவான்
வந்து உன் கண்முன்னே நின்றிடுவான்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s