ஒரு ஆசை

ஆதவனை என் கையில் பிடிக்க வேண்டும்

ஆதாம் ஏவாளை அவன் பார்த்ததுண்டா கேட்க வேண்டும்

பிறகு நீரில் நனைத்து அவன்
சூட்டைத் தனித்து மேலே விட்டுவிட வேண்டும்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s