வழி புரிகிறது

ஆரவாரம் இல்லாமல்
ஆதரவாய்
என்னுடன் நான் நடக்கும்போது
என்னுள் சென்று என்னைப் பார்க்கும்போது
வலி குறைகிறது
ஒளி தருகிறது
வழி புரிகிறது

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s