போட்டிக் களம்

பார்வையாளர் தளத்தில்
இருப்பதை விட

தோற்றாலும் பரவாயில்லை
போட்டிக் களத்தில் உள்ளது மேல்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s