என் கைப்பேசியுடன் சண்டை

என் கைப்பேசியுடன் சண்டை
அதைப் பார்க்கவில்லை
அதனுடன் பேசவில்லை

அன்றுதான் தெரிந்தது
நன்கு புரிந்தது
ஒரு நாளைக்கு மணி நேரம்
நாற்றுப்பத்தி எட்டு என்று

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s