தென்றல் வந்து

தென்றல் வந்து திரை விலகியது

ஆம் எதிர்வீட்டுத் தென்றல்
அவள் வீட்டு ஜன்னல் அருகே வந்தபோது

என் மனத்திரை விலகி வெளிச்சம்
தந்தது

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s