சில புத்தகங்கள்

பல நேரம் பல சமயம்

என் வாழ்வில்

உலக பாரம் என் மேலே
அந்நேரம் அச்சமயம்

சில புத்தகங்கள் அது உயர்த்திடுமே என்னை

இவ்வுலகத்தின் மேலே

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s