பெரியார் – அண்ணா

அந்த நான்கு எழுத்து அந்த  மூன்றெழுத்து
அவ்விரண்டும் ஒன்று சேர்ந்து
தலையெழுத்து நம்பிக்கையைத்  தளர்த்து
தமிழர்களிடத்தில்  தன்னம்பிக்கையை வளர்த்து
அதனாலே தமிழ்நாட்டில்
திராவிடம் அது மலர,
திராவிடர்கள் உயர்ந்தார்கள்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s