சாட்சியாக நான்

தன் வீட்டுக்குப் போகும் கதிரவன்
தன் கூட்டுக்கு போகும் பறவை

நிலவை எதிர்நோக்கும் வானம்
அமைதிக்காக காத்திருக்கும் இரவு

இதனிடையே இந்த அருமையான காட்சியை கண்டு சாட்சியாக நான்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s