எனக்கு ஒரு ரயில் வேண்டும்

எனக்கு ஒரு ரயில் வேண்டும்
தினம் இரவு  என் கனவுகள்
அதில் பயணிக்க வேண்டும்

பொழுது விடிந்ததும்
அக்கனவுகள் நனவாகும்
நிலையத்தில் அது
இறங்க வேண்டும்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s