எதிலும் ஊழல்

எதிலும் ஊழல்
கெட்டுவிட்டது சுற்றுப்புறச்சூழல்

குடை கொண்டு மரத்தின்கீழ் நின்றால்தான் நிழல்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s