உன் ஊக்கம் எனக்கு வேண்டும்

உழைப்பை முன்னிறுத்தி
வயதை பின் நிறுத்தி
விளை மண்ணில்
விட்டுவிட்டு நாத்து நட்டு
எமனை நெருங்கவிடாமல்
ஓடவிட்டு
நிமிர்ந்து நிற்கும் பேரழகே
உன் ஊக்கம் எனக்கு வேண்டும்
உலகிதிலே

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s