அவள் அழகை

அவள் அழகை ஆற்றுநீரில்
அவள் கண்ட போது

அப்போது சில நிமிடம்
இவ்வுலகம் அசைவற்று
நின்ற போது

எனக்கு புரிந்தது
ஏன் ஆற்றுநீர் அது ஓடாமல்
அங்கேயே என் எங்கி நின்றதன்று

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s