அந்த சிலந்தி

என் வீட்டு சுவற்றில்
தன் வீட்டைக் கட்டி
அது சிக்கலாக இருந்தாலும்
அதில் சிக்கித் தவிக்காமல்
சிறப்பாக நின்ற
அந்தச் சிலந்தி

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s