யார் அழைத்து?

நீரிலே நீ இருப்பதனால்
அழிந்திடுமே உன் தலையெழுத்து

பிறகு ஒரு புழுவுக்கு ஆசைப்பட்டு
பிடிபட்டு பிறருக்கு உணவு ஆகுவது
யார் அழைத்து?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s