அங்கில்லை தனிமை

படம் :: திரு எஸ் அய்யாரப்பன்

என்னையே நான் நம்பி
என்னை நான் விரும்பி
என்னுடன் நான் நடக்கும்போது
பாலம் அது கடக்கும்போது
கீழே ஆற்றுநீரில்
என்னுடன் இருக்கும்
என்னை நான் காணும்போது
அதில் எனக்கொரு பெருமை
அங்கில்லை தனிமை
வேறென்ன ? எல்லாமே இனிமை.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s