என் ஆசை அது

Photo : K Annamalai

என் ஆசை அது
நேரத்தைக் காலால் மிதித்து
ஓரிடத்தில் அதை நிறுத்த வேண்டுமென்று

நீ செய்து விட்டாய்
கால்களை எடுத்து விடாதே
நேரத்தை நகர விடாதே

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s