உன் புன்னகையாலே.

நான் சொல்லவில்லை மிகையாக
தங்கம் அது

உன் கழுத்தில்

உன் காதில்

இருக்கும்போது நகையாக
அதன் மதிப்பு மேல் உயரும்
உன் புன்னகையாலே

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s