உன்னை ரசித்து நான் குடித்து

Photo :K Annamalai

பொறுமையாக  உன்னை ரசித்து நான் குடித்து என் நாள் தொடங்கும்


பின் நாள் முழுவதும்  அவ்வப்போது நீ வந்து சுடச் சுட நீ என்னுள் சென்று சுறுசுறுப்பை நீ எனக்குத்தந்து உற்சாகம் நான் பெற்று மகிழ்வதுண்டு

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s