புரிகிறதா அவள் சக்தி ?

அவள் அமர்ந்திருக்க
அவன், மரம், மலை
அது நின்றிருக்க

அங்கு ஆடுகள் பல இருந்தும்
அவள் கட்டுப்பாட்டில் அது இருக்க

புரிகிறதா அவள் சக்தி ?
படம் பிடித்துக் காட்டி விட்டோம்
பலர் பார்க்கச் சுவரில்
அதை மாட்டி வைத்தோம்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s