மரணம் வரை

என் பார்வைக்கு
அது தெரியா இருந்த
ஓர் உலகம்

நீ இருக்க
பயமின்றி
மேல் சென்று
அதை நான் ரசித்த
தருணம்

அந்த இனிய நினைவுகள்
என்னுடனே அது இருக்கும்
என்னை வந்து அழைக்கும்
வரை மரணம்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s