மயில் இறகு

சிறுவயதில் என் புத்தகத்திற்குள்
நான் வைத்திருந்த மயில் இறகு

இப்போது என் மனதிற்குள்
அதை வைத்திருக்கின்ற பேரழகு

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s