மனிதன் எமன் ஆனபோது

அறம் தவிர்த்து
அரம் எடுத்து
மரம் சாய்த்து

மனிதன் அவன்
மரம் அதன்
எமன் ஆனபோது

தனக்கு உணவளித்த
நிழல் கொடுத்த
அம் மரத்துக்கு யானை
தன் நிழல் கொடுத்து
அதை நினைத்து
மௌனமாய் செலுத்தியது
தன் அஞ்சலியை

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s