புறமுதுகு காட்டிதிரும்புவது ஏன் ?

காலையிலே சூரியனை எதிர்கொண்டு புறப்பட்ட இவன்

மாலையிலே புறமுதுகு காட்டி
திரும்புவது ஏன் ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s