பாம்பு என்னஎமனே வந்தாலும்

தாயே
உன் அன்பு எனக்குப் புரியும்
அது என்றும் நிலைத்து நிற்கும்
எனக்குத் தெரியும்

என்னைவிட உன்மேல்
என் நம்பிக்கை அது இருக்கும்

பாம்பு என்ன
எமனே வந்தாலும்
நீ இருக்கும் தைரியம்
சிரிப்புதான் என்னிலிருக்கும்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s