நீ நீர் போற்றவேண்டும்

நீர் மூழ்கும் முன்னே
அவர் சொன்ன பாடம்

நீர் தானே உன் உடம்பு
பெரும்பாலும்

நீர் இன்றி அமையாது
இவ்வுலகு ஒருபோதும்

நீ நீர் போற்றவேண்டும்
அதை காக்க வேண்டும்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s