நிபந்தனையற்ற அன்பு

இக்கண்கள் என்னை எதிர்பார்த்து
அங்கு நான் வந்து
என்னைப் பார்த்தபோது

என் துயரம் அது போச்சு வெகுதூரம்
இறங்கிற்று விரைவாக என் மனப்பாரம்

என் மடிமீது அது தாவி
வந்து அமர்ந்தபோது

அதன் அன்பு நான் பெற்று
புது தெம்போடு நான்
தலை நிமிர்ந்தபோது

நான் உணர்ந்தேன்
நான் பெற்ற
அந்த நிபந்தனையற்ற அன்பு
எனக்கு ஒரு வரம்
அது தந்தது எனக்கு
ஒரு யானையின் பலம்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s