திருப்பிப் பார்த்தால்

சிலசமயம்
சில விஷயம்
புரிவதில்லை

அதைத் திரும்பத்
திரும்ப பார்த்துப்
புரட்டிப்போட்டு யோசித்து
திரும்பிப் பார்த்தால்
திருப்பிப் பார்த்தால்
பலசமயம் அது புரிகிறது

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s