காற்றாலை அது சுழன்று

சூரியன் அது  உதிர்த்து
அதனாலே உலகம் வேர்த்தபோது
காற்றாலை அது சுழன்று
மின்சாரம் அது தந்து காத்ததடி

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s