கணிதம்சொன்ன உண்மை

காய் கனிகளுக்கு
இடையே அமர்ந்து
காகிதத்தில் அவன்
போட்ட கணிதம்
சொன்ன உண்மை

தரமான காய் கனிகளை
நியாயமான விலையில்
பிறருக்கு வகுத்துக் கொடுத்தால்
தன் மகிழ்ச்சியைப் பெருக்கலாம்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s