கட்டிட வேலை செய்யும் சிறுவன்

சிலர் எழுப்பிய தடுப்பினால் தான்
பள்ளிக்கு அவன் வருகை தடைப்பட்டது

அதை அறியா இச்சிறுவன்
செங்கல் கொண்டு தடுப்பு எழுப்பி
யார் வருகையை தடை செய்கிறான்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s