ஏன் இந்த முரண்பாடு ?

பெரும்பாலோனோர்
தரைவழிப்பயணிக்கும்
சாலை கருப்பு

செல்வந்தர்கள்
விமானம்மூலம்
பயணிக்கும்
வானமோ வெள்ளை

ஏன் இந்த முரண்பாடு ?
கேட்டு வைப்போம்
ஒரு கேள்வியை

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s