உன் பார்வைஅது வேண்டும்

நான் நினைக்க
நீ திரும்ப

உன் இரு கண்கள் என் பக்கம் சாய்ந்தனவே
உன் பார்வை என்னை தாக்கிச் சாய்த்தனவே

இனி நான் மீள நீ வேண்டும்
எனக்கு மட்டும் உன் பார்வை
அது வேண்டும்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s