இலை குடை

இலை குடையின்
கீழ் அமர்ந்து
போதித்தது
தாய்ப்பறவை
தன் குஞ்சுகளுக்கு

இயற்கை இரை தரும்
நம் கூட்டுக்குள் வந்து இல்லை
நாம் பறந்து சென்று தேடும்போது

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s