இறைவா அது எப்படி சரியாகும் ?

ஓர் உயிர்
மற்ற உயிர்களுக்கு உணவாகும்
இது விதி என்றால்
இறைவா அது எப்படி சரியாகும் ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s