இதுவும் திருக்கழுக்குன்றமே

கடற்கரை  மண் குவித்து
மலை ஒன்றை எழுப்ப
அதன் மேல் கழுகு ஒன்று
வந்தமர்ந்தது

மலை சரியாமல் நின்றால்
கழுகு அங்கு தினம் வந்தால்
இதுவும் திருக்கழுக்குன்றமே

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s