அன்று இன்று

அன்று நான் குனிந்து
உன் கைபிடித்து
கொடுத்த முதல் முத்தம்

இன்று  அதை யோசித்து
நான் கண்டு பிடித்தேன்
அன்று முதல் அடங்கிற்று என் சத்தம்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s